Friday, September 7, 2012

Koleksi Kitab Hadis 40

Insya_ALlah dalam lembaran ini akan dicatatkan nama-nama ulama terdahulu yang pernah menyusun kitab himpunan 40 hadits Rasulullah saw dalam berbagai tajuk dan bidang ilmu. Mana yang diketahui nama kitabnya, saya akan sebutkannya. Jika tidak diketahui nama kitabnya saya hanya memadai dengan menyebutkan nama penyusunnya sahaja. Sebagai tambahan, dalam lembaran ini juga saya sebutkan juga nama buku/ kitab yang disusun oleh penyusun masakini untuk faedah bersama.
     
Penyusun
Tarikh Lahir/Wafat
Nama Kitab
Imam Abu Abdul Rahman Abdullah bin Mubarak bin Wadhih al-Maruzi
118-181H
1.       Al-Arba’un Fi al-Hadits
al-Hasan bin Sufyan al-Nasa-i
 
2.       ?
Abu Bakr al-Ajurri
 
3.       ?
Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani
 
4.       ?
Imam Abu al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Daruquthni
306-385H
5.       Arba’un Haditsan min Musnad Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah ‘an Jaddih ‘an Abu Musa al-Asy’ari r.’a
Imam al-Hakim Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Naysaburi
321-405H
6.       ?
Abu Abdul Rahman, Muhammad bin al-Husain al-Sulami
325-412H
7.       al-Arba’un Fi al-Hadis
Imam al-Hafizh Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Ashbahani:
336-430H
8.       al-Arba’un Haditsan ‘Ala Mazhab Ahl al-Sunnah.
Abu Utsman, Ismail bin Abdul Rahman al-Shabuni
373-449H
9.       ?
Imam al-Hafizh Abu Bakr, Ahmad bin al-Husain al-Bayhaqi
384-458H
10.    al-Arba’in al-Kubra / al-Arba’un Fi al-Akhlaq[1]
11.    al-Arba’un al-Shaghir
Imam Abdullah al-Anshari al-Harawi
396-481H
12.    al-Arba’un Fi Dala_il al-Tawhid.
Imam ‘Abd bin Humaid bin Nashr al-Kasysyi
 
13.    al-Arba’un Haditsan al-Tsulatsiyyat
Imam al-Hafizh Zakiyuddin, Abu Muhammad ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawiy al-Munziri
656H
14.    al-Arba’un Haditsan Fi Ishtina’ al-Ma’ruf
15.    al-Arba’un al-Ahkamiyyah
Imam Abu Thahir al-Silafi
 
16.    al-Arba’un al-Suba’iyyah
Imam al-Qadhi Ibn Jama'ah al-Kinani al-Hamawi, Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Ibrahim
639-733H
17.    al-Arba’un al-Tusa’iyyah al-Isnad al-Mukharrajah ‘an Tsalatsah ‘asyara syaikhan min ahl al-Sadad
Imam al-Hafizh Zaynuddin Abdul Rahim bin al-Husain al-‘Iraqi
725-806H
18.    Al-Arba’un al-‘Usyariyyah
Abu Sa’id al-Malini
 
19.    ?
Abdullah bin Muhamad al-Anshari
 
20.    ?
Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi
 
21.    al-Arba’un al-Nawawiyyah / al-Arba’un Fi Mabani al-Islam Wa Qawa’id al-Ahkam
Imam al-Hafizh al-Zahabi
 
22.    al-Arba’un Fi Shifat Rabb al-‘Alamin
Imam al-Hafizh ‘Imaduddin Ibn katsir
 
23.    al-Arba’un Haditsan Fi al-Hats ‘Ala al-Jihad.
Imam Ibn Hajar
 
24.    al-Arba’un Fi Rad’ al-Mujrim ‘An Sab al-Muslim
Al-Hafizh Abdul Rahman al-Sayuthi
846-911H
25.    Arba’un haditsan Fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyyah Wa Fadha-il al-A’mal
Imam Yusuf bin Abdullah bin Sa’id al-Husayni al-Armayuni al-Syafi’i
 
26.    al-Arba’un Haditsan Tata’allaq bi Surah al-Ikhlash
27.    al-Arba’un Haditsan Tata’allaq bi Ayah al-kursiy
Syeikh Hasan Muhammad al-Masysyath al-Makkiy
 
28.    Arba’un Haditsan Min Abwab Syatta Fi al-Targhib wa al-Tarhib
Syeikh Dr. Shalih bin Ghanim al-Sadlan
 
29.    Arba’un Haditsan-Kull Hadits Fi Khams Khishal
Abu Zamzam al-Nadwi
 
30.    40 Hadis Mengenai Akhir Zaman


[1] Menurut Haji khalifah;  al-Bayhaqi menyusun kitab al-Arba’un Fi al-Akhlaq, yang mengandungi lebih daripada 100 buah hadis yang disusun dalam 40 bab. Manakala menurut Ismail Basya pula nama kitab tersebut ialah al-Arba’un Fi al-Hadits.

No comments:

Post a Comment